Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu): www.lieskovskyfarmarik.sk

Verzia na stiahnutie: tu

 1. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke a popisuje spoluprácu medzi spotrebiteľom a predávajúcim a kupujúcim (na IČO) a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

 2. Predávajúcim je:

  Poľnohospodárske družstvo IČO: 360 36 757
  Lieskovský farmárik
  Hrádocká 2718
  962 21 Lieskovec

  Zapísaná v obchodnom registri v Banskej Bystrici, oddiel Dr, vložka 333/S

 3. Predávajúcim je tiež osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Predávajúci je zároveň aj:
          1. prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „internetový               obchod“ alebo tiež len „e-shop“).
          2. prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o                      zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

 5. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 7. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

 8. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

 9. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

 10. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

 11. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 12. Záručná doba:

  1. Ak má tovar (potraviny, alkoholické a nealkoholické výrobky) na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí objednávky Kupujúcim, inak práva zaniknú.
  2. Pri odstrániteľných vadách, ktoré sú Kupujúcim uplatnené včas, má Kupujúci právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
  3. Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady a ktorá je Kupujúcim uplatnená včas, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo na